گزارش ویدیویی: برگزاری نمایشگاه کفش و چرم یک حرکت جهادی و بسیجی است

فارسی